คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

 

 

นายสุเทพ  ทิพย์รัตน์

เกษตรจังหวัดเชียงราย

 

 

นายทินกร  สิงห์ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

 

นายประเสริฐ สุทธิเตนันท์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

 

นายมานพ  สุขสอาด

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

 

นางศรีพรรณ  อุประหนอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

นายสันติภาพ  แสงออมสิน

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 

 

 

 

 

นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์

เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย

 

 

 

นายวิสิทธิ์  โสภาภูมิ
เกษตรอำเภอเชียงของ

 

 นายทนงศักดิ์ หน่อสุวรรณ

เกษตรอำเภอเชียงแสน
 

 

 

นายมงคล น้อยหมอ

เกษตรอำเภอแม่จัน

 

 

 

นายเดชาธร กาชัย

เกษตรอำเภอเกษตรอำเภอพาน
 

 

 

นายสมควร  ไชยทารินทร์

เกษตรอำเภอดอยหลวง

 

 

นายสายทัศน์ วงศ์ปินตา

เกษตรอำเภอแม่สาย

 

นายประเสริฐ  คำปา

เกษตรอำเภอแม่สรวย

 

 

 

นายสวัสดิ์ สมบัติใหม่

เกษตรอำเภอพญาเม็งราย

 

 

นายสโรช บุญ-หลง

เกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า

 

 

นายภาณุวัฒน์ สังข์ชุม

เกษตรอำเภอเทิง

 

 

นายทนงศักดิ์ จันทรานนท์

เกษตรอำเภอแม่ลาว

 

 

 

นายตรีเดช  ศรีเจริญพันธ์

เกษตรอำเภอขุนตาล


 

 

นายสรุพลชัย ผดุงพงษ์ศิริ
เกษตรอำเภอป่าแดด

 

 

 

นายเรืองชัย มงคลดี

เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

นางแจ่มจันทร์  ล่ามช้าง

เกษตรอำเภอเวียงแก่น

 

 

 

 

นางวริทร  มั่งมูลอู

เกษตรอำเภอเวียงชัย

 

 

 

 

นายรณชัย  ไชยยะ

เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง